Kontakty skupiny KŽC

KŽC Doprava, s.r.o.

KŽC Doprava, s.r.o. je ryze česká železniční dopravní společnost střední velikosti, která působí na trhu od roku 2006 a která vznikla z nadšení a know-how jejich vlastníků. KŽC Doprava je provozovatelem veřejné a neveřejné osobní a nákladní železniční dopravy, vlastníkem licencí k provozování drážní dopravy v ČR i v zahraničí a také provozovatelem dráhy a je držitelem úředních povolení k provozování regionální dráhy a k provozování vleček v ČR. Zaměstnává 66 zaměstnanců, vlastní 36 železničních vozidel (lokomotiv a vozů), jezdí pravidelnou osobní dopravu na 11 tratích v ČR a působí v 5 krajích, zejména v Čechách. KŽC Doprava zachránil v letech 2010 - 2012 celkem 23 regionálních tratí před zánikem a je lídrem v segmentu železniční nostalgie a muzejnictví, kde udává směr a vývoj v oboru a příkladným způsobem zachraňuje železniční vozidla mizející z našich kolejí a díky společenské odpovědnosti uchovává sbírkotvorný fond železničních kolejových vozidel motorové trakce.

Název společnosti: KŽC Doprava, s.r.o.

Korespondenční adresa a sídlo společnosti (ale zde nejsou kanceláře!): Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje

Administrativní sídlo a centrála (zde jsou kanceláře, zde nás fyzicky najdete): Na Spáleništi 507, 190 11 Praha 9 - Běchovice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 112125

IČ: 27423069, DIČ: CZ 27423069

Číslo účtu: 500039112 / 0800

ID datové schránky: iv6he4q

E-mail: doprava@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

KŽC, s.r.o.

KŽC, s.r.o. je vlastníkem regionální dráhy Česká Kamenice - Kamenický Šenov.

Název společnosti: KŽC, s.r.o.

Korespondenční adresa a sídlo společnosti (ale zde nejsou kanceláře!): Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje

Administrativní sídlo a centrála (zde jsou kanceláře, zde nás fyzicky najdete): Na Spáleništi 507, 190 11 Praha 9 - Běchovice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 104704

IČ: 27210481, DIČ: CZ 27210481

Číslo účtu: 43 - 986 329 0227 / 0100

ID datové schránky: tpfhe4j

E-mail: vlaky@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

Klub železničních cestovatelů, spolek

Klub železničních cestovatelů, spolek, založený 8.6.1985, současně také odbor Klubu českých turistů č. 101048, oblasti KČT Praha, je celorepublikovým sdružením osob se zájmem o železnici, cestování, turistiku a poznávání technických, kulturních, historických a geografických zajímavostí České republiky a jejího blízkého i vzdáleného okolí.  Spolek pořádá mnoho zajímavých železničních akcí, pořádá seriály akcí zaměřených na různé tématické okruhy zájmu o železnici, t.č. sdružuje cca 150 členů z ČR i ze zahraničí. Mezi nejzajímavější akce patří Dovolené a Víkendy s motoráčkem, různá tématická setkání členů spolku navzájem. Organizovanost v oboru přispívá každému z členů k možnosti seznámit se s neveřejnou částí železnice jako celku, neboť pořádané exkurse do zajímavých provozů patří k trvale vyhledávaným aktivitám všech. Chcete se stát naším členem?

Název spolku: Klub železničních cestovatelů, spolek

Sídlo: Meinlinova 336/1, 190 16 Praha 9

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce č. 13713

IČ: 26630281

Číslo účtu: 43 - 944 610 0277 / 0100

E-mail: klub@kzc.cz

Web: www.kzc.cz

Lidé v KŽC (vedení)

Vedení společnosti – představitelé KŽC

Mgr. Bohumil Augusta, MBA
jednatel a ředitel společnosti; obchodní ředitel
tel. 776 628 728, e-mail: bohumil.augusta@kzc.cz

Vůdčí osobnost skupiny KŽC. Je zakladatelem společnosti a současně jejím majitelem, jednatelem a ředitelem. Nese odpovědnost za zásadní rozhodnutí celé skupiny KŽC vč. strategického plánování, business plánu a organizace provozu. Dopravně a provozně původem vlakvedoucí; má komplexní dopravní a přepravní vzdělání (velkou dopravní a velkou komerční zkoušku) a dostatečnou praxi v provozování drážní dopravy a v provozování dráhy. Je odborně způsobilou osobou dopravce, jedná za společnost samostatně, garantuje smluvní vztahy s dodavateli i se zákazníky.

Obracejte se na něj v agendách: objednávky zvláštních vlaků a autobusu; kontaktní osoba pro filmaře a produkce, řeší pronájmy vozidel a externí zakázky.

 

Bc. Jan Hruška
zástupce ředitele společnosti; vykonává funkci dopravního ředitele
tel. 737 204 567, e-mail: jan.hruska@kzc.cz

Výrazná osobnost české železnice. Řídí úsek dopravy a legislativy. Garantuje odborné a zdravotní způsobilosti osob, legislativu vozidel dopravce a je tvůrcem předpisové a bezpečnostní soustavy KŽC. Řeší vrcholově komunikaci se SŽDC, DU, DI a MD ČR. Zabezpečuje školení. Provozně strojvedoucí; má kompletní dopravní vzdělání (velká dopravní zkouška) a letitou praxi s řízením železniční dopravní společnosti. Je odborně způsobilou osobou a zkušebním komisařem. Hlavní garant předpisové soustavy dopravce i provozovatele dráhy KŽC Doprava.

Obracejte se na něj v agendách: předpisy, legislativa, MU, zkoušky a školení a dále v záležitostech komunikace s DU, DI, MD ČR a SŽDC.

 

Ing. Jan Zdychynec
technický náměstek
tel. 725 736 555, e-mail: jan.zdychynec@kzc.cz

Vede technický úsek, pod nějž spadá oddělení údržby a oprav ŽKV a oddělení MTZ (materiálně-technické zásobování). Zabezpečuje provozuschopnost vozidel. Komplexně zajišťuje chod správkárny, MZT a ostatních průřezových činností. Komunikuje s dodavateli v oboru kolejových vozidel. Organizuje a plánuje opravy vyšších stupňů u externích subjektů. Vrcholově zodpovídá za provozně-technický stav vozidlového parku. Je hlavním komandujícím mechaniků (dílny), plánuje periodické prohlídky vozidel. Provozně strojvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: dodavatelsko-odběratelských vztahů, závad - oprav vozidel, MTZ, provozuschopnosti vozidel a celkově opravárenství.

 

Jan Fukala
systémový specialista
tel. 723 898 143, e-mail: jan.fukala@kzc.cz

Pracuje na vybraných agendách na úseku technického náměstka, věnuje se specializovaným opravám vozidel a řeší dodavatelsko-odběratelské vztahy, komise a přejímky vozidel.

Obracejte se na něj v agendách: oprav vozidel a provozuschopnosti vozidel.

 

Jakub Hamouz
Provoz: správkárna KŽC
tel. 776 784 897, e-mail: jakub.hamouz@kzc.cz

 

 

 

Ing. Aleš Svoboda
náměstek ředitele pro projekty a vnitřní správu
tel. 774 592 018, e-mail: ales.svoboda@kzc.cz

Vede úsek zabezpečující pravidelnou veřejnou dopravu. Má na starosti přepravu, tarify, odbavení cestujících a agendu smluv s objednateli veřejné dopravy (krajské úřady, města, obce). Řeší ad hoc projekty ve vazbě na grantové a dotační programy, věnuje se stavebně-technickým projektům na regionální dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov. Zajišťuje výluková opatření, věnuje se přepravní legislativě a smluvní agendě objednatelů dopravy; realizuje standardy kvality a smluvní přepravní podmínky. Stará se o objednávky kapacit a tras vlaků veřejné osobní dopravy. Provozně vlakvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: přepravy a informací pro cestující: ceny jízdenek, přeprava kol, tarify, jízdní řády a smluvní přepravní podmínky, SJT, POP terminály.

 

Ing. Petr Klinger
ekonomický náměstek
tel. 603 703 983, e-mail: petr.klinger@kzc.cz

Vede úsek ekonomiky; zabezpečuje výkaznictví a statistiky, sestavuje rozpočty, vede oddělení finančního účetnictví a řeší informační systémy společnosti. Má na starosti účetní střediska, zakázky a finanční záležitosti (závazky, pohledávky). Zajišťuje BOZP a správně-ekonomické agendy společnosti. Stará se o IS Harmonik a provoz jeho modulů. Řeší SJT. Provozně: vlakvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: faktur přijatých a vydaných, závazků a pohledávek, výkaznictví, rozpočtů, rozborů a statistik.

 

Ing. Lukáš Neumann
provozní náměstek; komandující strojvedoucích, vedoucí dispečinku
tel. 735 177 501, e-mail: lukas.neumann@kzc.cz

Vede úsek strojvedoucích, řeší směny strojvedoucím a jejich obsazení (výkony). Vede výkaznictví strojvedoucích, zabezpečuje předpisy k výkonu služby a související agendu vč. odborné a zdravotní způsobilosti osob, řeší zkoušky a personální záležitosti na úseku strojvedoucích. Řeší provozní záležitosti dopravce (výluky, mimořádné události a technologické aspekty provozu). Vedoucí dispečinku KŽC. Vykonává funkci hlavního komandujícího strojvedoucích. Provozně: strojvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: strojvedoucí (kontaktní osoba pro nové lidi), provozní opatření, dopravní technologie a dispečink.

 

Ing. Čeněk Maléř
přepravní náměstek; komandující vlakových čet, výlukář, Šenovka
tel. 608 174 397, e-mail: cenek.maler@kzc.cz

Vede úsek vlakvedoucích, řeší směny vlakovým četám a jejich obsazení (výkony). Vede výkaznictví vlakových čet, zabezpečuje předpisy k výkonu služby a související agendu včetně odborné a zdravotní způsobilosti osob a zkoušky. Vykonává funkci hlavního komandujícího vlakvedoucích a průvodčích. Věnuje se standardům kvality a požadavkům objednatelů na služby požadované ve veřejné dopravě, řeší provoz, kulturně-společenské dění a infrastrukturu regionální dráhy č. 082 Česká Kamenice – Kamenický Šenov, řeší výluková opatření dopravce. Provozně: vlakvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: jízdní personál; kontaktní osoba pro nové vlakové čety; styčná osoba pro Šenovku: akce v regionu, informace pro cestující: přepravní podmínky, ceny jízdenek, kola, jízdní řády vlaků, výluky (vlaky KŽC).

 

Ing. Martin Klinger
personalista, mzdový účetní a IT specialista
tel. 606 796 636, e-mail: martin.klinger@kzc.cz

Vede úsek mzdové účtárny a související agendy vč. úseku personálního. Zajišťuje komunikaci se státní správou ve věcech sociálního a zdravotního pojištění, komunikaci s finančními úřady. Pro zaměstnance zabezpečuje personalistiku.

Obracejte se na něj v agendách: personální a mzdové vč. komunikace soc. a zdrav. pojištění, FU.

 

Mgr. Pavel Knížák
IT specialista; správce sítě, emailových schránek a webmaster
tel. 774 592 016, e-mail: pavel.knizak@kzc.cz

Zabezpečuje provoz sítě KŽC, stará se o webové stránky www.kzc.cz (veřejné a klubové webové stránky a stránky zaměstnanecké - intranet) spravuje emaily skupiny KŽC včetně fungování sociálních sítí. Věnuje se informačním systémům ř. 813.

Obracejte se na něj v agendách: weby, emaily a sociální sítě.


Provozování drah a vleček

KŽC Doprava, s.r.o. je provozovatelem vleček v ČR, což znamená, že vaše vlečka má na nás vydané úřední povolení a jsme vlastníkem na základě mandátní smlouvy pověřeni provozováním vaší dráhy.

Řešíme vztah mezi vlastníkem dráhy a provozováním dráhy a taktéž vztahy v místě zaústění vaší vlečky do celostátní nebo regionální dráhy SŽDC.

Zabezpečujeme odborné způsobilosti související s provozovanou vlečkou a všechny povinnosti, které vyplývají z vyhlášek MD ČR a ze zákona o drahách, jako jsou prohlídky, měření a případné opravné práce na vlečce v režii vlastníka.

Chcete-li, abychom Vám dali nezávaznou nabídku na provozování právě vaší vlečky s cílem ušetřit náklady spojené s provozem vlečky, kontaktujte nás.

Prohlášení o veřejné nepřístupnosti vleček