Stanovisko KŽC k převodu drah ze státního vlastnictví

5.3.2012 Praha

Ministerstvo dopravy připravilo vládě k projednání materiál, z něhož vyplývá, že by se tratě, na kterých je momentálně zastaven pravidelný provoz osobní dopravy, měly prodávat soukromým zájemcům čistě pouze podle výše cenové nabídky. Navíc podmínkou má být závazek, že nebudou požadovat prostředky na provozování dráhy ze SFDI. Proti tomuto postupu se železniční dopravce KŽC Doprava, s.r.o., který na některých těchto tratích úspěšně provozuje své vlaky osobní dopravy, důrazně ohrazuje. Zaujímáme zásadní stanovisko, které je shrnuté v 9 bodech:

Konstatujeme, že železniční dopravní cesta v České republice je v současné době velice špatně využita a my jsme přesvědčeni, že její potenciál je možné v relativně krátké době využít podstatně lépe. K tomu také směřují všechny naše rozvojové aktivity a dlouhodobé plány. Jestliže stát a jeho zodpovědné instituce nedisponují dostatkem finančních prostředků, aby mohli péčí řádného hospodáře vést systematickou státní politiku veřejné dopravy s páteří, spočívající na železnici, měl by dle našeho názoru bezpodmínečně přihlédnout k aktivnímu zájmu subjektů, které hodlají do drah investovat a umožnit jejich smysluplné využití v osobní i nákladní dopravě. Jedná se především o obce a jejich svazky, zájem však mohou projevovat i další subjekty, např. samotní dopravci - a to opět jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Obce mají vždy právo žádat pro sebe solidní úroveň dopravní obslužnosti a stát musí zajistit, aby to někdo realizoval. Z druhé strany řečeno, jakýkoliv soukromý subjekt, působící na železnici, má právo na svobodné podnikání.

Jako dovětek k předchozímu odstavci připomínáme, že železnice trpí právě díky špatné státní politice a sama o sobě je daleko životaschopnější, než se může nevenek zdát. Chronické podfinancování, nulové investice (vyjma těch vynucených bezpečností silničních přejezdů), nemoudrá politika průměrování a účtování nákladů na 1 osobokilometr bez ohledu na typ vozidla, podpora autobusové dopravy kraji bez sledování vazeb silnice – železnice ve vztahu k prioritě železniční sítě, zpoplatňování regionálních drah i pro nákladní dopravce, chabá podpora rozvoje vleček a překladních terminálů, to vše vede k tomu, že dráhy nejsou dostatečně vytěžovány a jejich potenciál je trestuhodně promrháván.

Oficiální stanovisko skupiny KŽC k problematice převodu drah ze státního vlastnictví:

1) O dráhy a jejich síť by se především měla starat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), coby zvlášť k tomu Ministerstvem dopravy ČR zřízená a financovaná veřejná instituce. Její působnost by se měla rozšířit o aktivní spoluvytváření perspektiv a příležitostí železniční dopravy, a to plošně na celém území republiky. Nejen na hlavních tratích, ale i na vedlejších. Tím umožnit ulehčení silniční dopravě v osobní i nákladní dopravě. Podle toho by měla být SŽDC hodnocena.

2) Má-li proběhnout převod drah ze státního vlastnictví, tak první otázka, která by měla být položena je, proč tomu tak má být? Tvrdíme, že jakákoliv případná odpověď typu, že z důvodů získání finanční hotovosti je nepřípustný argument. Jakákoliv politická reprezentace není oprávněna likvidovat kolejovou síť České republiky, která dlouhodobě vznikala evolucí a je plně využitelná i v dnešní době.

3) Jediným částečně přípustným argumentem je zbavení se zátěže periodické údržby železniční infrastruktury z důvodu dlouhodobě špatného hospodaření SŽDC, s. o. a tím pádem přispívání k napjatému stavu státního rozpočtu.

4) V tom případě prioritou převodu drah ze státního vlastnictví, správy a provozování musí být zachování možnosti dalšího provozování dráhy a drážní dopravy.

5) Dráhy by měly být prioritně převáděny zájemcům z řad obecních správ a svazků obcí a měst. V tom případě by měl být zachován i nárok na čerpání dotací na provozování dotyčných drah ze SFDI, neboť je to plně ve veřejném zájmu a nesmí být porušován princip rovnoprávného přístupu všech účastníků dopravního trhu ke zdrojům financování infrastruktury.

6) Budou-li dráhy převáděny zájemcům z těchto řad, měly by být převáděny bezúplatně, nebo za symbolickou cenu, blízkou jedné Kč, protože SŽDC převádí záporný účetní majetek, který získala tato organizace darem (zestátněním).

7) Teprve tehdy, nenajde-li se zájemce z řad obecních správ, či svazků obcí a měst, musí být nabídnuty případným zájemcům z řad soukromých provozovatelů drážní dopravy.

8) Najde-li se zájemce z řad soukromých provozovatelů drážní dopravy, mohou být dráhy převedeny za cenu o něco vyšší, než jen symbolickou, nikoliv však za plně tržní, neboť i zde se jedná především o sejmutí břímě periodické údržby železniční infrastruktury ze státní instituce, na soukromé železniční společnosti, a tudíž o úsporu výdajů státního rozpočtu (resp. SFDI) a o racionalizaci struktury veřejné i soukromé dopravy. Podmínkou této kategorie je břemeno v podobě dalšího provozování dráhy a nemožnost její likvidace.

9) Teprve nenajde-li se zájemce o koupi ani z řad soukromých provozovatelů drah, může být vyhlášeno výběrové řízení na prodej dráhy jakémukoliv zájemci. V tom případě ale musí kupec splnit podmínku a) likvidace případných ekologických škod, které s drahou souvisejí a b) rekultivace nevyužitých pozemků po drážním tělese a objektů s ním souvisejících, c) zvážit podmínku zachování liniového charakteru stavby jako celku. Je nepřípustné, aby byly dráhy pouze prodány takovým zájemcům, kteří zpeněží železo ve sběrnách kovového odpadu a o nic jiného se nepostarají.

Foto: 222