Zpátky k sobotnímu dění na Pečecké lokálce

4.10.2011 Pečky

Na našich webových stránkách se před dvěma dny objevil článek v podobě aktuality na téma průběhu oslav stotřicetiletého výročí lokálek na Podlipansku. Jak jste si možná všimli, článek jsme dnes z webu odstranili, protože jej považujeme za zavádějící a nežádoucí. Přinášíme Vám oficiální a snad i vyčerpávající vysvětlení tohoto kroku. Společnost KŽC Doprava upřímně lituje vysoké míry nepřesnosti informací, uvedených v původním, nyní již staženém článku o  výročí Podlipanských lokálek, týkající se průběhu jízdy vlaků a souvisejících okolností.

Některé informace tohoto článku nebyly pravdivé, protože nebraly v úvahu podstatné skutečnosti, které nám v době jeho psaní nebyly známy. Naše stanovisko je vyjádřeno v následujících bodech:

1. Objednávku na zvláštní vlak ke 130. výročí dráhy získal KŽC Doprava dne 9. září 2011. Ani nikdo v KŽC Doprava, ani objednatel akce, o. s. SŽM Pečky, jmenovitě pan František Dvořáček (koordinátor železničního dění na Pečecku a organizátor populárních akcí Jede jede mašinka), nevěděl o skutečnosti, že si skupina fotografů u dopravce Metrans, a. s. objednala fotojízdu s vozidlem pana Uhra právě na den, který byl zvolen coby den oslav výročí dráhy. Fotovlak byl jistě nějakou dobu připravován a nakonec byl v čase těsně předcházejícím nám objednán a zaveden na ten samý den, kdy měly proběhnout oslavy. Paralelu lze vyjádřit i jinými slovy: oslavy dráhy byly dlouho připravovány a posléze vlaky zavedeny v čase těsně následujícím, na ten samý den, kdy byl připravován a zaveden fotovlak pana Uhra. O osudovém křížení data i časového rozpětí jsme my, coby dopravce během příprav vůbec nevěděli. Teprve při zadání do systému pro přidělování kapacity dráhy (KADR) jsme zjistili, že je již v námi plánovaném čase zaveden jiný zvláštní vlak. Vlak na fotojízdu byl totiž shodou okolností do KADRu zadán těsně po získání zadání zvláštního vlaku od objednatele. Časový rozdíl činil řádově hodiny až dny. Ačkoliv tyto věci monitorujeme, nikdo z nás, (ani nikdo od organizátorů) nenašel o plánované fotojízdě žádnou zmínku na obvyklých místech na internetu a to trvalo až do posledního momentu před objednáním trasy vlaku. Vzhledem k tomu, že náhodná souhra okolností byla opravdu mimořádná, domnívali jsme se, že o náhodu vůbec nejde a že druhý vlak by mohl být zaveden jako jakýsi truc vůči organizaci slavnostního vlaku, nebo konkrétně vůči nám.

2. Okolnost časového souběhu jízdy komerčního fotovlaku byla vysloveně dílem náhody, nikoli úmyslem. Byl načasován a trasován tak, že bohužel, budil dojem úmyslného zavedení schválně v den a čas, kdy jsme spolu s našimi organizátory hodlali objednat náš, veřejný, nekomerční vlak pro účastníky výročních oslav. Nyní, po zvážení všech okolností už organizátory z tohoto úmyslu nepodezíráme.

3. Občanské sdružení Posázavský Pacifik nehrálo v kauze onoho dne, tedy v záležitosti souběhu zvláštního fotovlaku a slavnostního vlaku, žádnou roli. Žádní jeho členové se jakkoli fotovlaku organizačně ani realizačně neúčastnili. Byl omyl je s kauzou jakkoli spojovat.

4. Jízdní doby vlaku dopravce Metrans, a. s. v předmětný den (1. 10. 2011), odrážející se v pozdní odhlášce z Bošic do Plaňan a současně vadný zámek výměny v žst. Kouřim způsobily, že došlo ke zpoždění slavnostního vlaku jak v Plaňanech, tak i v Kouřimi. Není nám známo, z jakého důvodu a z jakých příčin nebyl dodržen jízdní řád fotovlaku; dle vyjádření zaměstnanců dopravy se mohlo jednat o nekázeň na trati při organizaci fotozastávek. Podle našich zkušeností by důvodem mohly být i špatné adhezní podmínky na úseku Žabonosy – Zalešany v časně dopoledních hodinách, které vlak Metransu „odskákal“. Každopádně zpoždění bylo, reálná skutečnost nám není známa a už se jí nezabýváme. Tolik na vysvětlenou k příčinám zpoždění jednotlivých vlaků. Nepodezíráme jeho realizátory z naschválu ani v této věci.

Původní informace jsme si, bohužel, nemohli hlouběji ověřit a nenechali jsme si je autorizovat ani na základě informací, které se k nám dostaly až příliš pozdě. Napsali jsme výše uvedený článek, jehož interpretace vedla k nepřímému označení jevů a subjektů, skrývajících se za rozházením vlaků na Kouřimsku dne 1. 10. 2011 a to z velké části neprávem. Uvedených skutečností litujeme, není dobře, že se staly, protože tím nevznikl reálný obraz situace toho dne, a to je nám líto. Uškodilo to všem, ale naštěstí jde o věc, týkající se organizátorů a dopravců, nikoliv zákazníků v podobě cestujících a účastníků oslav. Tímto se tedy za nepřesnosti, které mohly způsobit podivné vysvětlení smyslu článku, omlouváme, a to jak Posázavskému Pacifiku, o s., tak panu Uhrovi z firmy Juniormarket, tak dopravci Metrans, a. s., jakožto i objednateli a gestoru nostalgie na Pečecku, Františku Dvořáčkovi. Přáli bychom si, aby naší omluvu a vysvětlení, týkající se tohoto vysloveného nedorozumění, z důvodu momentální chyby při vyhodnocení dané situace a její následné interpretace v článku, přijali.

Informace, týkající se pasivního přístupu subjektů, které byly v původním článku zmíněny, a jejich jemně řečeno neviditelného či žádného zájmu o obranu ohrožených železničních tratí, zůstávají v platnosti. Že předmětné subjekty v tomto slova smyslu skutečně pro stabilitu hustoty železniční sítě v ČR mnoho nedělají, můžeme osobně dosvědčit, neboť jsme v nepřetržitém kontaktu s Drážním úřadem pomocí datových schránek a nekonečných správních řízení, kterými jsme trvale zaplavováni už druhým rokem v důsledku chybných tahů SŽDC.

Jako reakci na pochybení, kterého jsme se jednostranně dopustili při napsání článku ve výše zmíněných bodech 1 a 2, sděluji, že KŽC vyvolává osobní schůzku mezi námi, Posázavským Pacifikem a koordinátorem, panem Dvořáčkem ve věci harmonizace vzájemných vztahů a zájmů, které nejsou toho času rozhodně dobré. Od setkání si osobně slibuji uklidnění vztahů, odstranění nesmyslné řevnivosti, překonání rozporů a produktivní součinnost při práci na poli železniční nostalgie. Jestliže bude úsilí napřeno shodným či příbuzným směrem, může to vést k posílení efektu ve jménu výslednice v podobě záchrany mnoha tratí, oprávněnosti pokračující existence dalších a dalších historických vozidel a k jejich bohatému následnému využití pro příznivce železnice i pro širokou veřejnost. Dospějeme-li k součinnosti aktivit Posázavského Pacifiku a skupiny KŽC, přispěje to ku prospěchu věci na celé železnici. Je nesmysl tříštit síly. Úmysl svolat schůzku byl zaslán osobně na e-mailové adresy všech dotyčných subjektů a nyní čekáme na to, jestli hozenou rukavici zvednou. Za SŽM Pečky víme, že rukavice zvednuta bude.

Veřejně zde za skupinu KŽC prezentuji zájem překonat potíže a problémy a fungovat na bázi spolupráce, s níž skupina KŽC nemá sebemenší problém s nikým, kdo je rozumný a vstřícný Byl bych rád, aby výsledky této naší aktivity byly široce reflektovány obdobnou optikou, jako je naše. Kéž by šarvátka způsobená nepřesnými informacemi na našem webu, nakonec pomohla pročistit občas trochu zatuchlý prostor železniční nostalgie!

Za nic se neschováváme a naše pochybení uznáváme. Ne vše se vždy podaří (občas se povede i něco pěkně pokazit). Naproti tomu jsme zachránili většinu ohrožených tratí v ČR (zatím) a mnoho vozidel. Na naše vysvětlení nechceme, aby se dlouho čekalo. Myslím, že jedině toto je v tuto chvíli čestným postojem k nadrobeným problémům. Stavím se k nim čelem.

Bohouš Augusta, v.r., KŽC
Foto: 187