Vyjadřujeme odpor proti rušení tratí

27.2.2011 Praha

Situace kolem boje o přežití lokálek je velmi vyhrocená a náš postoj v dané věci je jednoznačný. KŽC je přesvědčen, že snahy o zastavení drážní dopravy na lokálkách kvůli nezájmu místně příslušných subjektů ve spojení s potenciálními dopravci jsou neopodstatněné a samotné rušení tratí z ekonomických důvodů je úplný nesmysl.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se přesto pokouší starostí o vytipované dráhy lehkomyslně zbavit a tím docílit krátkodobých úspor, které by jí mohly posloužit jako důkaz, že jde „s dobou“ a dovede hrdinně šetřit bezprostředně na úkor „své“ železnice. Tím přispívá k tomu, že ta je částí dnešní společnosti čím dál víc vnímána jako Popelka. Jestli se SŽDC nezákonnými snahami o omezení provozování dráhy nebo s návrhy na zastavení drážní dopravy snaží zakamuflovat nehospodárnost ve svých investičních aktivitách, především v předražené výstavbě tranzitních koridorů, kde by finanční efekt při dobrém hospodaření mohl být řádově až stonásobně vyšší, to ponechme na zamyšlenou…

Omezení provozování dráhy a s tím související případné zastavení drážní dopravy je samo o sobě něco, co je v každém případě nerentabilní. Vytrhání kolejí, demolice budov, stavědel, demontáž zabezpečovacího zařízení, rekultivace terénu včetně nutnosti řešení případných ekologických škod a celkové sanace území by znamenaly investice, která nesrovnatelně převýší rozdíl mezi náklady na běžnou údržbu dráhy a příjmy z jejího užití za desítky let. Pokud by sanace neproběhly, která obec by si přála mít ve svém centru či blízkosti zpustlé a zarostlé hektary pozemků, které by se záhy staly zázemím pro kriminalitu a odpuzovaly by jak místní občany, tak turistický ruch v jakékoliv jeho podobě?

SŽDC má zákonnou povinnost se o jí svěřený majetek starat a jestliže existuje hmatatelný zájem nejen o existenci dráhy, ale i o provozování veřejné drážní dopravy na ní, je to nejen její povinnost, ale měl by to být i její racionální zájem. Bohužel, zatím tomu tak není. Místo toho vidíme na zodpovědných funkcích SŽDC pracovníky, kteří si s celou záležitostí kolem „rušení tratí“ pohrávají jako s bezvýznamnou hračkou, víceméně epizodou svého vlastního kariérního růstu a kteří lehkomyslně nabízejí banální řešení, které je protizákonné a ani zdaleka ne promyšlené. To, že poškozují celospolečenské zájmy je jim evidentně jedno.

S návrhem svého rádoby řešení zato přispěchali ihned a ještě jsou za to možná i pochváleni a velmi dobře zaplaceni ze státního rozpočtu. Přemýšlet a chovat se zodpovědně, postarat se o svěřený majetek tak, aby se tím minimalizovaly celkové náklady nejen letos, ale v dlouhodobém horizontu, o to jim už tolik nejde. Být dlouhodobě ekonomicky racionální je veřejným zájmem a SŽDC je státní instituce, která je tu od toho, aby jej hájila!

Jistěže ne na všech dotčených tratích bude také možné zajistit provoz v hustotě, jakou by si SŽDC z hlediska poplatků, které sama vybírá, ideálně přála, ale je nejen zájmem nových provozovatelů, ale i samotné SŽDC, aby byl provoz vždy alespoň takový, jaký může reálně být. Nesmíme zapomínat, že sama SŽDC pobírá právě s ohledem na takovéto případy dotace od SFDI na každý kilometr dráhy, který spravuje. Regionální dráhy, které se nyní jednostranně rozhodla odepsat, nechala zřejmě schválně dlouhá léta podinvestované. Žádná jiná, levnější nebo výhodnější možnost než pokračování v řádné, zákonem předepsané údržbě tratí neexistuje a SŽDC si to bude muset uvědomit!

Někde se třeba podaří obnovit celotýdenní provoz, jinde budou jezdit alespoň víkendové nebo sezónní turistické vlaky v rámci železniční nostalgie, pomáhající obnovit a udržet turistický ruch v daném území. Toto je třeba vnímat jako novou kvalitu a vzít jí od teď na vědomí. Bude to vítězství nejen samotné železnice, ale také zdravého rozumu! Celá kauza (ne)rušení tratí tím nabude své novodobé smysluplnosti.

Proti svévolnému rozhodnutí SŽDC zrušit drážní dopravu na lokálkách, o které je zájem, se dovolaly KŽC Doprava spolu s dopravcem JHMD a také s ČD. Jedná se o 23 z celkového počtu 26 správních řízení. Nyní je na Drážním úřadu, jak s nimi naloží. V případě trati číslo 312 z Bruntálu do Malé Morávky podal KŽC Doprava dokonce rozklad proti vydanému, ale ne ještě pravomocnému rozhodnutí o zrušení dráhy k Odboru drah, Ministerstva dopravy ČR. Tento případ je výjimečný a tím se i Malá Morávka na poslední chvíli vrací do hry spolu s ostatními ohroženými tratěmi. Věříme a doufáme, že Drážní úřad nebo Ministerstvo dopravy ČR jasně řeknou, kdo se v této kauze choval arogantně a nezákonně a kdo slušně a podle právních norem!

Foto: 122