Převzetí dráhy od KPL

V závěru roku 2007 došlo k události, která zasáhla do železniční nostalgie hlubším způsobem, než bývalo zvykem. Správa železniční dopravní cesty, s.o. vyhlásila výběrové řízení na prodej regionální dráhy č. 901 Česká Kamenice - Kamenický Šenov. Do soutěže se přihlásili Klub přátel lokálky a KŽC, s.r.o. Soutěž podle přesvědčení KŽC, s.r.o. probíhala transparentně a podle zadávacích podmínek vyhlašovatele. Výsledkem výběrového řízení bylo vyhlášení vítěze, kterým se stala společnost KŽC, s.r.o. Nabídka KPL byla vyřazena z důvodu dluhů, které KPL u SŽDC měl a čímž jako uchazeč nesplnil podmínky vyhlašovatele.

Oficiální stanovisko skupiny KŽC k dění kolem trati Česká Kamenice - Kamenický Šenov

KŽC, s.r.o. se stala majitelem železničního svršku, spodku, pozemků, nádražní budovy v Kamenickém Šenově a vybavení dráhy. KŽC Doprava, s.r.o. je subjektem, který zabezpečí funkci provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy. Oba subjekty vlastní dostatek historických kolejových vozidel, které lze nasadit do muzejního provozu. Klub železničních cestovatelů, občanské sdružení, pomůže rozvoji lokálky formou plánovaných brigád věnovaných údržbě a opravám trati. Bude organizovat zvláštní vlaky na regionální dráze a koordinovat tým nadšenců, kteří kolem dráhy a pro dráhu „žijí“ a semknou se kolem ní. Tyto lidi bychom rádi oslovili a integrovali je pod hlavičkou Klubu železničních cestovatelů. Těm, kteří dosud nejsou členy KŽC nebo se jimi stát nechtějí a mají k dráze kladný vztah a pohybovali se kolem „Šenovky“, nabízíme nový smysl činnosti pod záštitou značky KŽC po letech předchozí stagnace a dezorientace.

Rok 2008 bude ve znamení nápravy škod, které byly lokálce způsobeny nečinností předchozího nájemníka. Podle analýzy stavu dráhy spočívající v pochůzce s měřením GPK a následném rozboru výsledků měření, nebyly během posledních 2 let na dráze provedeny téměř žádné opravy. Údržbové práce byly z velké části zanedbávány nebo omezovány na pouhé prořezávání průjezdného průřezu a občasné pálení náletových dřevin. Více než 250 pražců je zcela vyhnilých nebo vůbec chybí a je nutné je vyměnit, doplnit. Za 2 roky nedošlo např. k opravě výdřevy v přejezdu v České Kamenici, jehož stav je dlouhodobě trnem v oku občanům města i přespolním. Členové KPL se tedy podle našeho přesvědčení o dráhu nestarali svědomitě a řádně, jak jim ukládala nájemní smlouva, ale jen laxně. Podle našeho názoru to jednoznačně dokládá její velmi špatný technický stav, který bude muset nyní nový vlastník, KŽC, s.r.o., za KPL řešit. Opravám trati se budeme muset věnovat celý rok 2008, aby byl v následujících letech (počínaje provozní sezonou 2009) polopravidelný muzejní provoz vůbec možný. Mimo oprav zde v roce 2008 neplánujeme žádné zvláštní aktivity nebo zvláštní vlaky, vyjma zájezdu Dovolené s motoráčkem do Kamenického Šenova. Muzejní provoz podle již vydaného jízdního řádu může v roce 2008 udržet KPL podle plánu, bude-li chtít, KŽC mu to umožní. KPL by ovšem v případě, že jezdit nechce, měl tuto skutečnost promítnout do 2. změny jízdního řádu formou přelepky trati 901, aby nedošlo k matení případných návštěvníků, jestliže lokálka ani muzeum nebude v provozu.

Po nezbytných opravách budou moci všichni provozovatelé zvláštních vlaků, včetně KŽC Dopravy, používat regionální dráhu podle podmínek Prohlášení o dráze KŽC 2008, které majitel, v souladu se Zákonem o drahách, do 31. 3. 2008 zveřejní. Prohlášení bude, vedle technických podmínek regionální dráhy, obsahovat také podmínky přidělení volné kapacity dopravní cesty a lhůty pro zavedení vlaků. KPL s KŽC dosud o podobě provozní muzejní sezóny 2008 nikdy nejednal. Došlo pouze k tomu, že za KŽC se Mgr. Bohumil Augusta o vlastní vůli pokusil jednat s Ing. Jiřím Krejčím z KPL ve věci budoucnosti dráhy tak, aby si členstvo KPL na své vnitřní schůzi dne 16. 2. 2008 mohlo vyjasnit, co vlastně chce dělat. Zajímavé na tom je, že KPL podal již v listopadu 2007 k SŽDC výpověď z nájmu (nájemní smlouva prodejem trati přešla na KŽC) a nájemní vztah KPL k trati 901 tak z vlastního podnětu KPL končí 31. 5. 2008. Od KPL na nabídku KŽC o umožnění jízd v rámci sezony 2008 nepřišla do tohoto okamžiku žádná reakce. Zato je na různých diskusních fórech vedena účelová a nepravdivá diskuse o KŽC, o dráze č. 901 a o čelních představitelích KŽC. Pro KŽC jsou podobné diskuse pod prahem společenské přijatelnosti, proto jeho představitelé na příspěvky na diskusních fórech vůbec nereagují, neboť vnímání části publika je omezeno výhradně a pouze na štvavá témata. Pouze se potvrzuje náš dojem, že ti, co nejvíce diskutují na internetových diskusních fórech, jsou nezřídka osoby, které málokdy umí přiložit ruku k dílu tvořivě a aktivně, a povětšinou se neorientují ani v základních paradigmatech provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy.

Členové KPL se podle našeho přesvědčení a podle našich informací nechovali, bohužel, k železnici vždy tak, jak často rádi sami o sobě proklamovali; provozní sezonu roku 2007 často odbyli a pravidelné akce, provozní i pracovní,odvolávali na poslední chvíli, zpravidla proto, že se ani nedokázali v potřebném počtu sejít. V roce 2008 došlo též k odvolání zvláštních jízd. Důvodem však není nedohoda s KŽC, ale vnitřní problémy KPL, který nedokáže zajistit jízdy zvláštních vlaků a je si zanedbané péče o lokálku vědom. Život kolem lokálky, přinejmenším v roce 2007 a na počátku roku 2008, utichl. KPL, vnitřně nejednotný, zmítaný svými rozpory a vnitřní krizí, se zaměřil ponejvíce na kritiku KŽC, SŽDC i ČD a začal obviňovat kde koho z toho, že samo KPL zacházelo na úbytě. Jako důkaz nestandardního chování KPL můžeme uvést např. „písemné udání“ Drážním úřadu a Drážní inspekci na lidi z KŽC sepsané „chladnokrevně a bezostyšně“ ihned po té, co vešlo ve známost, že KŽC vyhrálo výběrové řízení SŽDC na odprodej dráhy. Udání zpracoval p. Kyncl a podepsal p. Havel z KPL, dále např. odvezení motorové nafty KŽC Dopravy z lokomotivy v roce 2006, kdy sám tajemník p. Prošek a předseda p. Havel přiznali v protokolu na PČR tuto skutečnost, ovšem lišili se pouze od KŽC Dopravy v množství nafty, které KŽC Dopravě odvezli. Místo poctivé péče o dráhu se lidé z KPL starali o podobné „kousky“, jak uškodit KŽC. Podle místních občanů sledujících dění okolo železnice se brigády v letech 2006 a 2007 téměř nekonaly, provoz byl odbýván, resp. zredukován pouze na 10. výročí znovuobnovení lokálky. Členy KPL nebylo v posledních letech takřka vidět u práce, zato podle sdělení místních byli často viděni v restauračních zařízeních v okolí dráhy, kde možná řešili budoucnost lokálky či dluhy KPL. Takhle se opravdu muzejnictví a železniční provoz budovat nedá!

Jak jsme se dozvěděli na poslední chvíli z informací zveřejněných na různých webech panem Foglem, muzeum KPL končí na lokálce o velikonocích 2008. Škoda, ale co se dá dělat? V mezidobí od Velikonoc do okamžiku ukončení nájmu KPL (31.5.2008) není v možnostech KŽC toto ovlivnit. Nicméně jisté je, že železniční muzeum v Kamenickém Šenově zůstane zachováno, ať už ze sbírek KPL (pokud se KPL rozhodne přijmout nabídku KŽC) nebo z nových sbírek KŽC, které jsou pro tento účel již připraveny v depozitáři k instalaci. KŽC má zájem na tom, aby železniční veřejnosti byl prezentován ucelený soubor artefaktů se vztahem k železnici, zejména k té historické a o znovuotevření expozice bude veřejnost informovat. Adresa pro doručování písemností ve věci kamenickošenovské lokálky je nyní shodná s adresou sídla KŽC. Adresa lokalizace nádraží Kamenický Šenov zůstává stejná s tím rozdílem, že na ní doručovat žádné písemnosti nelze.

KŽC má co zachraňovat. A to nejen historická vozidla, kterým věnujeme péči, peníze a citlivý přístup. Nově musíme napravit škody vzniklé na regionální dráze v minulosti z důvodu nezvládnutí a neschopnosti KPL plnit funkci nájemce regionální dráhy a věříme, že se nám to podaří. V roce 2016 lze konstatovat, že se nám dílo podařilo. Dráha je opravená, udržovaná, na dráhu se vrátil pravidelný provoz, objednávky vlaků jsme nově dostali od objednávek veřejných subjektů, dění kolem dráhy žije. Došlo ke generální opravě přejezdů, k obnově přejezdového zabezpečovacího zařízení atp. O tom, jak světlé zítřky za poslední dekádu pro Šenovku nastaly, pojednává m.j. nově vydaná kniha 130 let mzujení železnice Česká Kamenice - Kamenický Šenov, kteoru KŽC vydal.

KPL se rozpadnul, zaniknul, jeho majetek skončil neznámo kde. Někdo si něco urval, některá vozidla existují u nových vlastníků, kteří je tzv. vydrželi. Po KPL neštěkne dnes ani pes. Umíte si představit, co by se stalo s Šenovkou, kdyby ji v roce 2007 nekoupil KŽC, ale získal KPL? Dějinné události poslední dekády snad dají všem jasnou odpověď.